Espai del comerciant >> Calendari del contribuent

Períodes de pagament.

Calendari del contribuent

Pagaments per Internet.

Si vosté té en poder seu la liquidació de qualsevol tribut en període voluntari, multes de trànsit sense reducció, o bé la notificació en període executiu (constrenyiment– embargament), pot efectuar-ne el pagament a través d’Internet en les entitats col·laboradores següents:

 

 

 

 

© 2023 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme