Activitats comercials

PROGRAMA D’AJUDES EXTRAORDINARIES REACTIVA ALCOI, ANY 2020.

10-06-2020 al 09-07-2020

L’objecte d’aquesta convocatòria és compensar la reducció d’ingressos produïda com a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19 i les mesures adoptades per a controlar-la, facilitar liquiditat a les empreses de la ciutat per a contribuir al compliment de les seues obligacions empresarials, manteniment de l’activitat i, com a conseqüència, de l’ocupació.

QUANTIA DE LES AJUDES

1. Es concedirà una quantitat fixa de 300 € per a persones físiques o jurídiques sense treballadors o amb un màxim de fins a nou treballadors a càrrec seu, quan l’activitat que exercisquen s’haja vist afectada pel tancament d’establiments disposat pel RD 465/2020, de 17 de març, que modifica l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març.

L’Ajuntament d’Alcoi concedeix aquest import en concepte de les despeses següents que puga tenir el beneficiari, que hauran d’estar compreses entre l’1 de març de 2020 i la finalització del termini de presentació de la sol·licitud a l’Ajuntament, i que es podran requerir dins dels quatre mesos següents a la concessió de la subvenció:

–Les despeses de publicitat d’actuacions o esdeveniments que hagen sigut afectats negativament per l’estat d’alarma, realitzades des del 15 de febrer de 2020 i referides necessàriament a l’activitat empresarial (justificat per mitjà de factures i document acreditatiu del pagament d’aquestes).

–Les despeses de consultoria i assessoria realitzades com a conseqüència de la situació de l’estat d’alarma (justificat per mitjà de factures i document acreditatiu del pagament d’aquestes).

–Les despeses de contractes de subministrament d’energia, aigua, telèfon o internet referits necessàriament al local de negoci (justificat per mitjà dels justificants de pagament corresponents.

–El lloguer de vehicles comercials destinats al 100% a l’activitat empresarial directament afectada per la COVID-19 (justificat per mitjà dels justificants de pagament corresponents).

–Les despeses d’interessos de préstecs d’adquisició de vehicles comercials destinats al 100% a l’activitat empresarial directament afectada per la COVID-19 (justificat per mitjà del rebut del préstec i justificant de pagament bancari; com a titular del préstec ha de figurar-hi la persona física/jurídica sol·licitant de l’ajuda).

–Les despeses d’amortització de préstecs d’adquisició de vehicles comercials destinats al 100% a l’activitat empresarial directament afectada per la COVID-19 (justificat per mitjà del rebut de préstec i justificant de pagament bancari; com a titular del préstec ha de figurar-hi la persona física/jurídica sol·licitant de l’ajuda).

2. Es concedirà una quantia fixa de 200 € a aquelles persones físiques o jurídiques sense treballadors o amb un màxim de fins a nou treballadors a càrrec seu, que no s’han vist afectats pel tancament d’establiments disposat pel RD 465/2020, de 17 de març, que modifica l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març, però sí que han experimentat una reducció d’ingressos amb relació als obtinguts abans de la declaració de l’estat alarma. Aquesta reducció de la seua facturació serà la compresa entre l’1 i el 30 d’abril i ha de ser de com a mínim un 50% en relació amb la mitjana de facturació efectuada en el primer trimestre de 2020. Quan la persona física o jurídica no porte d’alta els tres mesos anteriors exigits per a poder acreditar la reducció d’ingressos, la valoració es farà tenint en compte el període d’activitat.

3. Aquestes quantitats s’incrementaran d’acord amb els criteris següents:

200 € en cas de tenir i acreditar un lloguer o hipoteca de local o nau industrial per al desenvolupament de la seua activitat econòmica.

100 € per cada treballador que tinga a càrrec seu a data 1 d’abril, fins a un límit de 500 €. Sempre que s’acredite no haver sol·licitat un ERTO.

##ajudes comerç #ajudes reactiva 

Més informació

AJUDES A LES PIMES I MICROPIMES QUE EXERCISQUEN ACTIVITAT COMERCIAL I ARTESANA, PER A LES DESPESES OCASIONADES PER LA CRISI DE LA COVID-19

08-06-2020 al 08-06-2020

DECRET 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19.

Aquest decret respon a la necessitat de donar una resposta urgent a l’excepcional situació del sector comercial ocasionada per la crisi de la Covid-19, que s’ha vist obligat a realitzar unes despeses en els establi-ments per a poder obrir, complint amb els requisits exigits per la legis-lació, amb l’adopció de mesures de protecció, distanciament i higiene per a garantir la seguretat de comerciants i clients, davant de la incertesa de la recuperació econòmica i la resposta de les persones consumidores. Per això, aquest decret considera subvencionables les despeses corrents realitzades en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l’impuls de la digitalitza-ció del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.

Import de les ajudes i tipus d'ajuda:

1. Les ajudes dirigides a les beneficiàries de l’article 5.1.a, regulades en l’article 2.1 subvencionaran:

a) El 50 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments comercials al detall exceptuats de la suspensió de l’obertura al públic per l’article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i les seues modificacions. S’estableix un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

b) El 75 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments comercials al detall afectats per la suspensió de l’obertura al públic per l’esmentat Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

c) El 100 % de les despeses corrents realitzades per establiments comercials al detall afectats per la suspensió de l’obertura al públic pel Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, situats als municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

2. Les ajudes dirigides a les beneficiàries de l’article 5.1.b, regulades en l’article 2.1 subvencionaran el 100 % de les despeses corrents realitzades, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant. 3. Les ajudes destinades a les beneficiàries de l’article 5.1.c, regulades en l’article 2.1 subvencionaran:

a) El 50 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments artesans exceptuats de la suspensió de l’obertura al públic per l’article 10 del Reial decret 463/2020, i les seues modificacions. S’estableix un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant

b) El 75 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments artesans afectats per la suspensió de l’obertura al públic per l’esmentat Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

c) El 100 % de les despeses corrents realitzades per establiments artesans afectats per la suspensió de l’obertura al públic pel Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, situats als municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

3. Les ajudes destinades a les beneficiàries de l’article 5.1.c, regulades en l’article 2.1 subvencionaran:

a) El 50 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments artesans exceptuats de la suspensió de l’obertura al públic per l’article 10 del Reial decret 463/2020, i les seues modificacions. S’estableix un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant

b) El 75 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments artesans afectats per la suspensió de l’obertura al públic per l’esmentat Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

c) El 100 % de les despeses corrents realitzades per establiments artesans afectats per la suspensió de l’obertura al públic pel Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, situats als municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

4. Les ajudes dirigides a les beneficiàries de l’article 5.1.a, regulades en l’article 2.2 subvencionaran:

a) Avalem Comerç, la inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000,00 euros i l’ajuda serà del 50 % amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant i establiment.

b) En el cas de les inversions relacionades amb la Covid-19, la inversió aprovada no podrà ser inferior a 500,00 euros i l’ajuda serà del 70 % amb el límit de 2.000,00 euros per sol·licitant i establiment.

5. Quan els establiments de comerç al detall regulats en l’apartat anterior estiguen situats en municipis de la Comunitat Valenciana de menys de mil habitants podran accedir a les següents ajudes:

a) Avalem Comerç Rural, la subvenció serà del 60 %, amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant i establiment.

b) En el cas de les inversions relacionades amb la Covid-19, l’ajuda serà del 100 %, amb el límit de 2.000,00 euros per sol·licitant i establiment.

6. Les ajudes destinades a les beneficiàries de l’article 5.1.b, regulades en l’article 2.4, podran accedir a les següents ajudes:

a) Avalem Mercats, la inversió aprovada no podrà ser inferior a 1.000,00 euros, i l’ajuda serà del 50 %, amb el límit de 5.000 euros per beneficiària.

b) En les inversions relacionades amb la Covid-19, l’ajuda serà del 100 %, amb un límit de 2.000,00 euros per beneficiària.

7. Per a les beneficiàries de l’article 5.1.c, les ajudes regulades en l’article 2.5:

a) La inversió aprovada no podrà ser inferior a 500,00 euros i l’ajuda serà del 70 % amb el límit de 2.000,00 euros per sol·licitant i establiment.

b) En el cas d’artesans situats en municipis de la Comunitat Valenciana de men

## ajudes pimes #ajudes artesans #ajudes comerç 

Més informació

COMERÇ DÓNA SUPORT ALS ESTABLIMENTS HOSTALERS EN LA DIFUSIÓ DE LES NORMES SANITÀRIES

04-06-2020 al 08-10-2021

La regidoria de Comerç ha volgut recolzar al sector hostaler de la ciutat en les setmanes de la desescalada en la difusió de les normes sanitàries entre els clients d'aquest tipus d'establiments. La campanya consisteix a col·locar publicitat estàtica amb un roll-up indicant d'una manera cridanera i divertida les normes per a seguir gaudint de les terrasses i els bars i restaurants de la ciutat i, alhora, complir amb les mesures de seguretat que la Covid-19 ens ha imposat.

El roll-up indica quatre normes senzilles però importants que cal seguir en qualsevol establiment. La primera recomanació és que, abans d'ocupar la taula, li preguntes al cambrer; la segona va encaminada a recordar que l'aforament ara està limitat. La tercera és sobre la distància interpersonal que cal mantenir i la quarta demana paciència per higienitzar la zona entre un servei i un altre. El cartell recorda que la prioritat dels hostalers és el benestar dels seus clients però també cuidar de la seua salut i de la salut de la clientela.

La regidoria de comerç, Vanessa Moltó, destaca la importància de complir les normes per a seguir gaudint dels nostres establiments: "Des de la regidoria de comerç seguint recolzant al comerç i l'hostaleria de la nostra ciutat, un sector molt afectat pel confinament i les noves mesures sanitàries que han sabut adaptar-se a les circumstàncies en un temps rècord. Volem reconèixer el seu esforç però, també sabem que, a vegades els clients no compleixen les normes i és difícil per als propietaris estar constantment recordant a la gent les mesures de protecció. Amb aquesta campanya, simplement volem ajudar als hostalers en la difusió de les normes per a conscienciar a la ciutadania, fent-los partícips de la seua responsabilitat personal. En general, la majoria de les alcoianes i alcoians està complint amb les normes, i estem veient, per exemple, un ús majoritari de les mascaretes però, no poden abaixar la guàrdia, hem de seguir conscienciant i recordant a tothom que hem de ser prudents".

##hostalers #roll-up #NORMES SANITÀRIES 

Més informació

L'AJUNTAMENT D'ALCOI REPARTIÀ PANTALLES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I DESINFECTANT PER ALS COMERÇOS DE LA CIUTAT

04-05-2020 al 17-05-2020

L'Ajuntament d'Alcoi a través de la seua Regidoria de Comerç i en col·laboració amb el Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València repartirà pantalles protectores individuals a tots els comerços i negocis d'hostaleria d'Alcoi que ho sol·liciten.

Les pantalles han sigut proporcionades pel Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València i han estat elaborades per diverses empreses de la comarca, que han contribuït altruistament en aquesta iniciativa.

Durant el confinament ja van ser repartides 300 pantalles per aquells negocis que es consideraven servei essencial i tenien obertes les seues portes, ara es tracta de proporcionar material a la resta de comerços. Aquest matí en hora i mitja ja han repartit més de 80 només en l’oficina del centre.

L’ajuntament d’Alcoi a més proporcionarà juntament amb aquestes mascaretes, un litre de desinfectant de superfícies per als diferents comerços de la localitat. És a dir aquest producte, no és per a les mans, aprofita per a desinfectar els poms de les portes, aparador, cadires, taules o datàfons entre d’altres.

Els negocis interessats hauran de passar a recollir-los en els punts i horaris indicats al llarg d'aquesta setmana. Per a la setmana que ve se'ls mantindrà informats. Les pantalles i el desinfectant es reparteixen en 4 punts de la ciutat, depenent de la ubicació dels locals, de la següent manera:

ZONA CENTRE I ZONA ALTA: OFICINA DE COMERÇ

C / Sant Francesc, 38-baix - Tel 965.537.113

HORARI: DE 10 a 14 hores de dilluns a divendres.


ZONA SANTA ROSA: PERFUMERIA FRANQUIEL

C / Oliver, 3 - Tel 965.523.513

HORARI: 10 a 13:30 hores de dilluns a divendres

17:30 a 19:00 hores de dilluns a divendres


ZONA EIXAMPLE: GUAITA COMPLEMENTS INTERIORS

C / Góngora, 4 - Tel: 965.336.397

HORARI: 10 A 13:30 hores de dilluns a divendres

17:30 a 19:00 hores de dilluns a divendres


ZONA NORD: PAPERERIA UNIVERSAL

C / Sabadell, 24 - Tel 965.521.796

HORARI: 08:30 a 14:00 hores de dilluns a divendres

17:00 a 20:00 hores de dilluns a divendres


Es tracta de facilitar la reincorporació del nostre comerç a aquesta nova normalitat perquè puguen complir amb les mesures de neteja i desinfecció dels seus establiments d'acord amb la fase 0 dels requisits establerts per la desescalada que permet obrir als establiments comercials al detall i de serveis amb cita prèvia.

La regidora de Comerç, Vanessa Moltó, ha volgut «agrair a tots els que fan que aquesta iniciativa siga possible perquè tots junts en la que podrem superar la reincorporació a aquesta nova normalitat. Cal fer un reconeixement tant a la universitat com als qui han fabricat aquestes pantalles com als comerços que s’han oferit per a facilitar el seu per a repartiment».

«Des de la regidoria de comerç, seguim treballant per ajudar al sector comercial local. Sabem que el teixit comercial està essent un dels principals perjudicats per l’estat d’alarma. És important que fem la compra en els nostres comerços, són comerços de proximitat que tenen la màxima qualitat i ens ofereixen totes les garanties», ha conclòs, Moltó.

#pantalles  #mascaretes  #desinfectant  #centre  #zona alta  #eixample  #santa rosa  #zona nord 

Més informació

IV FIRETA DE NADAL ALCOIÀ DE PRODUCTES LOCALS I TRADICIONALS NADALENCS

06-12-2019 al 08-12-2019

Amb motiu de la celebració del Nadal Alcoià, l’Ajuntament d’Alcoi, encol·laboració amb els associacions comercials d’Alcoi, han previst una sèrie d’activitatsque és desenvoluparan al Parc de la Glorieta, del 6 al 8 de desembre de 2019. Entre elles cal destacar una Fireta de Productes Tradicionals, relacionats amb el Nadal. Horari:10.30 h: Obertura d'estands.14.00 h: Tancament d’estands.-17.00 h: Obertura d’estands.20.30 h: Tancament d'estands.

#nadal  #fireta  #alcoia 

Més informació

PREMIS MUNICIPALS DE DECORACIÓ D'APARADORS NADALENCS 2019-2020

27-11-2019 al 27-11-2019

Concurs d'aparadorisme nadalenc als establiments comercials per part de totes les Associacions Comercials del municipi, a través dels quals es vol reconéixer l'esforç d'aquells empresaris que inverteixen en la decoració dels seus comerços o locals professionals radicats en el municipi, amb la finalitat de crear ambient agradable de compra durant aquestes dates, donant així un al·licient al comerç local.

Les Associacions de comerç tenen entre els seus objectius principals la potenciació del petit i mitjà comerç i la dinamització de la vida comercial de la ciutat, que en aquest cas concret, es plasma en un premi per ajudar a incentivar les compres nadalenques en el municipi.

Per a aquests premis es compta amb la col·laboració de la Cambra de Comerç i Indústria d'Alcoi, la Federació de Comerç i Afins d'Alcoi, l'Associació Comarcal d'Empresaris de Comerç d'Alcoi i l'Ajuntament d'Alcoi.

El termini de presentació de sol·licitud serà des de la publicació d'aquesta Bases fins al 6 de desembre de 2019.

#aparadors nadalencs nadal alcoia alcoi 

Més informació

CAMPANYA NADAL ALCOIA

16-11-2019 al 06-01-2020

La campanya nadalenca d'Alcoi torna aquest any gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament d'Alcoi, l'Associació Comarcal d'Empresaris de Comerços d'Alcoi (ACECA) i la Federació de Comerç.

Aquest any comprant en els comerços associats a ACECA i Federació de Comerç durant el temps que dure la campanya, s'entrarà a el sorteig de 10 vals en compra de 100 € cada un. Aquests vals es canviaran en els establiments associats a ACECA i Federació de comerç i només cal omplir un tiquet amb les dades personals i especificar el comerç en el que s'ha comprat per entrar a l'sorteig.

Totes les compres tenen premi perquè també s'aconseguirà un tiquet per canviar per castanyes en l'activitat de "Animació a al carrer".

A "l'Animació a al carrer" gaudirem del Nadal més alcoiana en una festa amb música típica de la comarca, els personatges més emblemàtics de l'Tirisiti, castanyes i moltes més sorpreses.

Tot això, en les quatre zones comercials d'Alcoi:
• dissabte 14 de desembre de 10:30 a 13:30 a la Zona Nord.
• Divendres 20 de desembre de les 17:30 a les 20:30 a Santa Rosa.
• Dissabte 21 de desembre de les 10:30 a 13:30 a Centre.
• Dissabte 21 de desembre de les 17:30 a les 20:30 a Eixample.

A més, torna el famós sorteig de Passes VIP per veure el Tirisiti des de la tramoia. Per participar, només cal connectar-se a Facebook de ACECA, donar "m'agrada" i esmentar a la persona amb la que t'agradaria anar a veure el Tirisiti. Els guanyadors podran gaudir de l'Tirisiti veient la funció en primera persona, des de dins, en tramoia, i també des de fora. La funció serà el divendres 20 de desembre i se sortegen un total de 8 passes dobles.

#nadal 

Més informació

FEM BARRI

31-10-2019 al 31-10-2019

L'Associació de comerç Zona Nord i el mercat Zona Nord, juntament amb la col·laboració de la regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Alcoi, han preparat una desfilada per celebrar la festivitat de Halloween que se celebrarà, el dijous 31 d'octubre, al barri més poblat de tota la ciutat.

L'inici de la cercavila comencés a les 19 hores de dijous 31 d'octubre, des del pàrquing de Caramanxel, a la Plaça de la Foguera, finalitzant al carrer Ausiàs March al costat de l'mercat. Una festa amb castells inflables i activitats per a totes les edats oberta a les veïnes i veïns de barri i, per descomptat, a tot Alcoi. També es podrà participar en el concurs de disfresses, on es lliuraran 3 premis als millors vestimentes, tenint en compte que hauran d'estar ambientades amb el terrorífic estil de la festa de Halloween.

Aquest cap de setmana, el barri ja ha escalfat motors, celebrant-se, tant el divendres 25 d'octubre, de 17 a 20 hores, com dissabte 26, de 10 a 14 hores, tallers de Halloween al Mercat de la Zona Nord. Per participar, només cal anar ambientat de la temàtica de Halloween i com no, tenir moltes ganes de passar-ho bé.

#fem  #barri  #halloween 

Més informació

VIURE ACÍ EN EL CENTRE

17-10-2019 al 12-11-2019

L'Ajuntament col·loca en la Plaça d'Espanya una casa modular, d'inspiració modernista, perquè duesparelles difonguen en xarxes socials les bondats de viure en el centre.

Els habitants d'aquesta casa efímera seran seleccionats a través d'un concurs de vídeos i podran guanyar un any de lloguer gratis d'un immoble restaurat a estrenar en el centre d'Alcoi.

L'Ajuntament porta anys potenciant el retorn de les famílies i dels joves a aquesta àrea que compta amb un dels conjunts arquitectònics modernistes més importants d'Europa.

Demà arranca la cerca de les dues parelles que es convertiran, durant dues setmanes, en inquilins d'aquesta casa modular, que compta amb tota mena de comoditats: jardí amb terrassa, televisió, wifi, etc. Les parelles candidates a prescriptores d'Alcoi hauran d'enviar un vídeo a viurealcentre@alcoi.org, explicant les raons per les quals volen viure en aqueixa particular llar. El termini de presentació dels vídeos acaba el diumenge 27 d'octubre i el dia 30 ja entrarà la primera parella seleccionada, afrontant els divertits reptes que, durant sis dies, li pose per davant l'organització de la iniciativa. Els seus competidors faran el mateix del 6 al 12 de novembre.

Un dels punts forts del projecte és que els guanyadors d'aquest concurs urbà obtindran 365 dies de lloguer gratis en un habitatge del centre d'Alcoi. "Un autèntic regal per a tots, perquè esperem que aqueix any de vivències dels triomfadors en el centre històric d'aquesta urbs, contagie a altres persones i vinguen a gaudir de tot el positiu que comporta la vida en aquests carrers", destaca Vanessa Moltó.

Amb aquesta innovadora acció de street màrqueting, l'Ajuntament tracta d'incentivar la vida en el centre entre els joves i les famílies. D'alguna manera, per a recuperar aqueixa essència de barri cosmopolita que sempre ha caracteritzat a Alcoi.


Enllaç a les bases del concurs https://datos.portaldelcomerciante.com/userfiles/2/1211/file/Bases_concurso_VIURE_ACI_AL_CENTRE_def_-_Ayto._Alcoy.pdf

#viure  #aci  #centre 

Més informació

ALCENTRO Y ACECA EN LA III FIRA MODERNISTA

16-09-2019 al 22-09-2019

AlCentro i ACECA també participaran en la Fira Modernista d’aquest any amb diferents activitats. Cal destacar el repartiment a peu de carrer i en els comerços associats de ventalls de temàtica modernista.

AlCentro
Rutes: la del vermut i la de la indumentària.
Activitats:
- Divendres 20 a les 17.00 hores 'guiar-te con arte' realitzarà una ruta guiada teatralitzada centrada en el comerç i en la societat civil de l'època.
- Dissabte 21 als 19.00 h, Hugo l'il·lusionista, en l'escalinata del Centre cultura.

ACECA
- Zona de jocs infantils de l'època modernista al carrer Sant Llorenç el dissabte 21 de 17 a 20 hores.
- Novetat: representació teatral de caràcter modernista a càrrec de la bruixa Xocolata. Dissabte 21 a les 12.00 hores al carrer Sant Llorenç.

- Repartiment a peu de carrer i en els comerços associats de ventalls de temàtica modernista.

#fira  #modernista 

Més informació

© 2023 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme