Actualitat Notícies

El dijous es presenta la quarta edició del programa ‘Alcoi Prestigi’ per al comerç local

És una aposta de l’Ajuntament d’Alcoi per millorar la competitivitat dels comerços de la ciutat i compta amb el suport de la Mesa del Pla d’Acció Comercial, que està formada per la Cambra de Comerç, ACECA, Alcoi Comercial i tots els grups polítics de la corporació

L'ajuntament d’Alcoi treballa per convertir els comerços d'Alcoi en un referent entre els clients pel seu prestigi. Amb aquest ambiciós objectiu va arrancar en 2019 el programa ‘Alcoi Prestigi’, una acció transformativa que s'ha continuat desenvolupant des d’aleshores per la decisió aprovada per la Mesa del Pla d’Acció Comercial, que està formada per la Cambra de Comerç, ACECA, Alcoi Comercial i tots els grups polítics de la corporació. Aquest dijous 24 tindrà lloc la presentació de la seua quarta edició, a les 20.45 hores en l'Àgora i per a poder assistir únicament caldrà inscriure's de manera gratuïta en l'adreça electrònica https://bit.ly/Alcoi-Prestigi. La regidoria de Comerç ja ha informat a totes les entitats i comerços locals.

Els negocis que decidisquen participar rebran la formació i les eines necessàries per a implementar el model syncplexity, desenvolupat per l'expert en competitivitat Josep Alzamora, i basat en el prestigi. Aquest model ajuda els comerços a fer els canvis necessaris per a poder sobreviure en els mercats competitius actuals i en els hipercompetitius que ja s'estan creant, formant un vincle emocional entre els clients i els comerços aconseguint que els trien a ells enfront de la competència. És el ‘boca a boca’ del prestigi.

El model syncplexity ha sigut posat a prova en diferents llocs d'Espanya i Amèrica, havent aconseguit que els seus participants milloren les seues xifres de negoci i beneficis. Els primers comerços d'Alcoi es van inscriure a aquest programa de formació en 2019 i posteriorment se'ls van anar sumant els de les edicions de 2020 i 2021. La totalitat dels participants ha aconseguit sortejar la pandèmia i el 78% ha millorat els seus resultats.

Per a aconseguir-ho, els participants assisteixen a formacions grupals impartides per Alzamora i a sessions individuals centrades únicament en la seua empresa. Al llarg d'aquestes, aprenen a implementar en els seus negocis processos per a conéixer millor el perfil dels seus clients, els articles que més venen, com gestionar estocs o com contractar el personal, entre molts altres aspectes. Tot això es complementa amb formació per als treballadors dels comerços que ho desitgen i amb sessions de lideratge per als propietaris. Un canvi integral del model de negoci que passa, inevitablement, per una profunda transformació personal en la qual els empresaris han de ser capaços d'adoptar una actitud proactiva i positiva en el seu dia a dia, integrant tots els canvis necessaris assenyalats per Alzamora i el seu equip.

L'aposta de l’Ajuntament d’Alcoi per transformar el teixit comercial a través del prestigi i els bons resultats obtinguts pels participants a ‘Alcoi Prestigi’ l'han posat en el punt de mira de la Generalitat Valenciana, que ja ha mostrat el seu interés per replicar-lo en altres municipis de la Comunitat.

«L’Ajuntament d’Alcoi té com un dels seus objectius treballar per millora la competitivitat del comerç de la nostra ciutat, per això, sempre dialogant i comptant amb la col·laboració de les entitats comercials posem a l’abast dels comerciants i les persones empleades en comerç l’oportunitat de formar-se per poder fer els canvis necessaris per a poder sobreviure en els mercats competitius actuals, el que suposa que a més, milloren les seues xifres de negoci i beneficis», ha conclòs la regidora de Comerç, Vanessa Moltó.

 

_______________________________________________________________________

El jueves se presenta la cuarta edición del programa ‘Alcoi Prestigi’ para el comercio local

Es una apuesta del Ayuntamiento de Alcoy para mejorar la competitividad de los comercios de la ciudad y cuenta con el apoyo de la Mesa del Plan de Acción Comercial, que está formada por la Cámara de Comercio, ACECA, Alcoy Comercial y todos los grupos políticos de la corporación

El ayuntamiento de Alcoy trabaja para convertir los comercios de Alcoy en un referente entre los clientes por su prestigio. Con este ambicioso objetivo arrancó en 2019 el programa ‘Alcoy Prestigio’, una acción transformativa que se ha continuado desarrollando desde entonces por la decisión aprobada por la Mesa del Plan de Acción Comercial, que está formada por la Cámara de Comercio, ACECA, Alcoy Comercial y todos los grupos políticos de la corporación. Este jueves 24 tendrá lugar la presentación de su cuarta edición, a las 20.45 horas en el Ágora y para poder asistir únicamente habrá que inscribirse de manera gratuita en la dirección electrónica https://bit.ly/Alcoi-Prestigi. La concejalía de Comercio ya ha informado a todas las entidades y comercios locales.

Los negocios que decidan participar recibirán la formación y las herramientas necesarias para implementar el modelo syncplexity, desarrollado por el experto en competitividad Josep Alzamora, y basado en el prestigio. Este modelo ayuda los comercios a hacer los cambios necesarios para poder sobrevivir en los mercados competitivos actuales y en los hipercompetitivos que ya se están creando, formando un vínculo emocional entre los clientes y los comercios consiguiendo que los eligen a ellos frente a la competencia. Es el ‘boca a boca’ del prestigio.

El modelo syncplexity ha sido puesto a prueba en diferentes lugares de España y América, habiendo conseguido que sus participantes mejoran sus cifras de negocio y beneficios. Los primeros comercios de Alcoy se inscribieron en este programa de formación en 2019 y posteriormente se los fueron sumando los de las ediciones de 2020 y 2021. La totalidad de los participantes ha conseguido sortear la pandemia y el 78% ha mejorado sus resultados.

Para conseguirlo, los participantes asisten a formaciones grupales impartidas por Alzamora y a sesiones individuales centradas únicamente en su empresa. A lo largo de estas, aprenden a implementar en sus negocios procesos para conocer mejor el perfil de sus clientes, los artículos que más vienen, como gestionar stocks o como contratar el personal, entre otros muchos aspectos. Todo esto se complementa con formación para los trabajadores de los comercios que lo desean y con sesiones de liderazgo para los propietarios. Un cambio integral del modelo de negocio que pasa, inevitablemente, por una profunda transformación personal en la cual los empresarios tienen que ser capaces de adoptar una actitud proactiva y positiva en su día a día, integrando todos los cambios necesarios señalados por Alzamora y su equipo.

La apuesta del Ayuntamiento de Alcoy para transformar el tejido comercial a través del prestigio y los bonos resultados obtenidos por los participantes en ‘Alcoi Prestigi’ lo han puesto en el punto de mira de la Generalitat Valenciana, que ya ha mostrado su interés para replicarlo en otros municipios de la Comunidad.

«El Ayuntamiento de Alcoy tiene como uno de sus objetivos trabajar por mejora la competitividad del comercio de nuestra ciudad, por eso, siempre dialogando y contando con la colaboración de las entidades comerciales ponemos al alcance de los comerciantes y las persones empleadas en comercio la oportunidad de formarse para poder hacer los cambios necesarios para poder sobrevivir en los mercados competitivos actuales, lo que supone que además, mejoren sus cifras de negocio y beneficios», ha concluido la concejala de Comercio, Vanessa Moltó.

© 2022 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball