Actualitat Notícies

Ajudes destinades al Programa de modernització del comerç: Inversions Fons Tecnològic - PIMES, durant l'exercici 2023 (CMYTEC), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Comerç.
JUL 2023

L'objecte d'aquestes ajudes és finançar inversions en desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible de les petites i mitjanes empreses (PIMES), durant l'exercici 2023*, que incidisquen en la gestió de l'activitat comercial i en el seu model de negoci, garantint la seua adaptació als nous hàbits de consum, modalitats de venda, posicionament i distribució, fent a les empreses més competitives i resilients.

Beneficiàries: - CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): Secció G, divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.

 

ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA

1. Podran ser objecte de subvenció les inversions vinculades a l'establiment comercial realitzades per les entitats beneficiàries en els conceptes següents:

a) Despeses en inversió referides a la transformació digital.

b) Despeses en inversió referides a transformació del punt de venda.

c) Despeses en inversió relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat.

d) Despeses en inversió relatives a la sostenibilitat i l'economia circular.

 

2. La inversió mínima aprovada no podrà ser inferior a 5.000 euros (IVA exclòs) i l'ajuda podrà arribar al 100 % de la inversió, amb el límit de 200.000 euros. 3.

 

D'acord amb la base reguladora sisena, EN L'EXERCICI 2023 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L'1 DE GENER DE 2022 FINS A LA DATA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD, llevat que s'establisca un termini diferent en la convocatòria d'ajudes.

 

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 24 DE JULIOL DE 2023 FINS Al dia 22 DE SETEMBRE DE 2023, tots dos inclosos (la Resolució de convocatòria 2023 s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9642, de 18/07/2023). * IMPORTANT: juntament amb la sol·licitud es presentarà també la JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES.

 

CRITERIS DE VALORACIÓ: Les sol·licituds es tramitaran de conformitat amb el que estableixen les bases reguladores, i la concessió s'efectuarà en règim de CONCURRÈNCIA NO COMPETITIVA, d'acord amb el que estableixen les esmentades bases reguladores, per ORDRE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS, fins a esgotar el crèdit disponible. A aquest efecte, no es considerarà presentada la sol·licitud fins que s'aporte tota la documentació requerida i l'expedient estiga complet.

 

Més informació

© 2023 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme