Actualitat Notícies

Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones

Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica
l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se
en la Base de Dades Nacionals de Subvencions,
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans


Primer. Beneficiaris i condicions
Podran ser beneficiàries d’aquesta convocatòria les dones treballadores
autònomes embarassades o en procés d’adopció.
Segon. Objecte
La convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a
fomentar l’emprenedoria a través del programa de suport al manteniment
del treball autònom de dones, pel qual s’atorga una subvenció per
la contractació de persones desempleades que efectuen dones autònomes
embarassades o en procés d’adopció, a fi que puguen transferir-los
el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l’activitat
durant la baixa maternal.
Tercer. Bases reguladores
Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen
les bases reguladores del programa de foment d’ocupació dirigit a
l’emprenedoria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
de 29 de setembre de 2017.
Quart. Quantia
1. L’import global màxim estimat per a finançar aquestes subvencions
serà de 300.000 euros, condicionat a l’existència de crèdit adequat
i suficient en el pressupost del SERVEF per a 2018.
2. La quantia de la subvenció ascendirà a 1500 euros per al cas de
contractes temporals a jornada completa de com a mínim tres mesos de
durada; en el cas de contractes temporals a jornada completa de com
a mínim sis mesos de durada: 3500 euros. Els imports indicats s’incrementaran
en 500 euros si es contracta a una persona amb diversitat
funcional o a una dona. Els contractes a temps parcial de com a mínim
trenta hores setmanals resultaran subvencionables, amb reducció proporcional
de la quantia de l’ajuda.
Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà
de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana i finalitzarà l’1 d’octubre de 2018.

Informació per a sol.licitar l'ajuda

Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen
les bases reguladores del programa de foment d’ocupació dirigit a
l’emprenedoria

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2017, del director general del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2018, les subvencions destinades al programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, regulades en l’Ordre 18/2017, de 28 de setembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores del programa de foment de l’ocupació dirigit a l’emprenedoria.

© 2015 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball