Actualitat Notícies

PROGRAMA D’AJUDES EXTRAORDINARIES REACTIVA ALCOI, ANY 2020.

Termini de presentació de sol·licituds, 20 dies hàbil. Des del dia 11/06/2020 fins al dia 09/07/2020.
PROGRAMA D’AJUDES EXTRAORDINARIES REACTIVA ALCOI, ANY 2020.

L’objecte d’aquesta convocatòria és compensar la reducció d’ingressos produïda com a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19 i les mesures adoptades per a controlar-la, facilitar liquiditat a les empreses de la ciutat per a contribuir al compliment de les seues obligacions empresarials, manteniment de l’activitat i, com a conseqüència, de l’ocupació.

QUANTIA DE LES AJUDES

1. Es concedirà una quantitat fixa de 300 € per a persones físiques o jurídiques sense treballadors o amb un màxim de fins a nou treballadors a càrrec seu, quan l’activitat que exercisquen s’haja vist afectada pel tancament d’establiments disposat pel RD 465/2020, de 17 de març, que modifica l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març.

L’Ajuntament d’Alcoi concedeix aquest import en concepte de les despeses següents que puga tenir el beneficiari, que hauran d’estar compreses entre l’1 de març de 2020 i la finalització del termini de presentació de la sol·licitud a l’Ajuntament, i que es podran requerir dins dels quatre mesos següents a la concessió de la subvenció:

–Les despeses de publicitat d’actuacions o esdeveniments que hagen sigut afectats negativament per l’estat d’alarma, realitzades des del 15 de febrer de 2020 i referides necessàriament a l’activitat empresarial (justificat per mitjà de factures i document acreditatiu del pagament d’aquestes).

–Les despeses de consultoria i assessoria realitzades com a conseqüència de la situació de l’estat d’alarma (justificat per mitjà de factures i document acreditatiu del pagament d’aquestes).

–Les despeses de contractes de subministrament d’energia, aigua, telèfon o internet referits necessàriament al local de negoci (justificat per mitjà dels justificants de pagament corresponents.

–El lloguer de vehicles comercials destinats al 100% a l’activitat empresarial directament afectada per la COVID-19 (justificat per mitjà dels justificants de pagament corresponents).

–Les despeses d’interessos de préstecs d’adquisició de vehicles comercials destinats al 100% a l’activitat empresarial directament afectada per la COVID-19 (justificat per mitjà del rebut del préstec i justificant de pagament bancari; com a titular del préstec ha de figurar-hi la persona física/jurídica sol·licitant de l’ajuda).

–Les despeses d’amortització de préstecs d’adquisició de vehicles comercials destinats al 100% a l’activitat empresarial directament afectada per la COVID-19 (justificat per mitjà del rebut de préstec i justificant de pagament bancari; com a titular del préstec ha de figurar-hi la persona física/jurídica sol·licitant de l’ajuda).

2. Es concedirà una quantia fixa de 200 € a aquelles persones físiques o jurídiques sense treballadors o amb un màxim de fins a nou treballadors a càrrec seu, que no s’han vist afectats pel tancament d’establiments disposat pel RD 465/2020, de 17 de març, que modifica l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març, però sí que han experimentat una reducció d’ingressos amb relació als obtinguts abans de la declaració de l’estat alarma. Aquesta reducció de la seua facturació serà la compresa entre l’1 i el 30 d’abril i ha de ser de com a mínim un 50% en relació amb la mitjana de facturació efectuada en el primer trimestre de 2020. Quan la persona física o jurídica no porte d’alta els tres mesos anteriors exigits per a poder acreditar la reducció d’ingressos, la valoració es farà tenint en compte el període d’activitat.

3. Aquestes quantitats s’incrementaran d’acord amb els criteris següents:

200 € en cas de tenir i acreditar un lloguer o hipoteca de local o nau industrial per al desenvolupament de la seua activitat econòmica.

100 € per cada treballador que tinga a càrrec seu a data 1 d’abril, fins a un límit de 500 €. Sempre que s’acredite no haver sol·licitat un ERTO.

Bases i Documentació

© 2015 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball