Actualitat Notícies

Bases reguladores i concessió directa d’ajudes a empreses i persones treballadores autònomes dels sectors de l’hostaleria, tant allotjament com restauració, agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d’oci, per la Covid-19

Aquestes subvencions es concediran de manera directa, de conformitat amb l’article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, per concórrer raons d’interés públic, econòmic i social.
Bases reguladores i concessió directa d’ajudes a empreses i persones treballadores autònomes dels sectors de l’hostaleria, tant allotjament com restauració, agències de viatge, activitats artístiques, recreatives i d’oci, per la Covid-19

Beneficiàries d’aquestes ajudes:
a) Les empreses i persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que, a la data de publicació d’aquest decret, disposen d’almenys un compte de cotització amb persones treballadores en alta en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i l’activitat econòmica de la qual es classifique en algun dels codis de la CNAE-09 que figuren en l’annex.
b) Les persones enquadrades en el règim de treballadors autònoms de la Seguretat Social que desenvolupen a la Comunitat Valenciana una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la CNAE-09 que figuren en l’annex.
2. No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,general de subvencions. No obstant això, s’exonera els beneficiaris de l’obligació d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 09.00 hores del 4 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del 17 de febrer de 2021.

Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat a través del procediment «EMPCOV 2021 Suport a la viabilitat d’empreses i persones treballadores en règim d’autònom afectades per la Covid 19». En la pàgina web de LABORA http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio estarà disponible la informació sobre laconvocatòria i s’habilitarà un accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

La presentació de les sol·licituds s’efectuarà realitzant dos tràmits:

Accedir a les BASES.

Enllaç per a la tramitació:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21472

Annexe - Llistat Activitats 

 

© 2021 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball