Actualitat Notícies

L'alcalde d'Alcoi explica la liquidació del pressupost municipal

Hem gestionat sempre des del diàleg i crec que d'una manera eficient perquè en un menor esforç per part dels ciutadans fem més coses, fem més polítiques socials (60%) a pesar d'haver ja triplicat aquest pressupost des que vam entrar a governar, més polítiques econòmiques (85%), més inversions augmenten un 70% respecte any passat, sent dels pressupostos més inversors dels últims anys.

I com deia amb un menor esforç fiscal per part de la població, en aquest sentit recordar la reestructuració fiscal portada a terme intentant sempre que aquells que menys tinguem menys paguen, i amb diverses bonificacions per fam nombroses, monoparentals, aturats, o també amb bonificacions o estímuls de caràcter econòmic, com les bonificacions a diferents impostos de fins al 95% per foment de l'ocupació o per foment d'inversions al centre històric de la nostra ciutat.

Però a més hem rebaixat l'IBI fins a l'1% passant de l'1,05 a l'1% a la present legislatura, el tipus més baix des de 1992.

De fet si comparem el que ingressa aquest ajuntament dels ciutadans amb els serveis que presta veurem que ens trobem per amunt de la mitjana nacional i provincial (gràfica).

Aquesta forma de fer política ha anat abocant resultats o dades positives, com el fet que l'afiliació a la seguretat social als últims tres anys duplique la mitja de la província i mes del doble respecte a les dades nacionals, o bé que la renda per capita a Alcoi siga de les 6 més altes de la província d'Alacant.

Hui tanquem el pressupost 2018 amb un resultat positiu d'1.155.619,87, el resultat pressupostari de l'exercici posa de manifest en quina mesura els recursos pressupostaris de l'exercici han sigut suficient per a finançar les despeses pressupostàries.

Si analitzem, les dades podrem observar que aquest resultat és fruit de diversos factors.

Hem mantingut un acompliment general de les previsions tant de gastos com d'ingressos corrents del voltant d'un 90%.

En el cas de les previsions d'ingressos corrents on es trobarien les taxes i impostos, parlem d'un acompliment del 91,65%, a la qual cosa se suma un manteniment de la recaptació del 93,7%.

En el cas de gastos, si exceptuem les inversions, parlem d'un acompliment del 89%, si comptem les inversions, parlem d'un 71%.

A més hem complit amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària computat en termes de capacitat de finançament, en el que la diferència entre els ingressos liquidats al pressupost corrent i les obligacions aboca un resultat positiu d'1.093.925,66 milions d'euros.

Com en el nivell d'endeutament, situant-nos en un nivell d'endeutament del 43,69 enfront del 45% del passat any, superant nous records de nivell d'endeutament més baix conegut.

Estem pagant als nostres proveïdors a 7 dies.

El romanent de tresoreria enguany torna a ser positiu, ajustat, però positiu en 66564,74 euros, de manera que tenim novament superàvit (gràfica evolució superàvit). Situació doncs molt diferent dels romanents negatius de 3,5 i 4,5 milions d'euros negatius que ens vam trobar fa uns anys.

Per tant:

  1. Resultat positiu de més d'1 milió d'euros
  2. Acompliment de l'execució del pressupost corrent al voltant 90 per cent
  3. Acompliments estabilitat pressupostària. E
  4. ndeutament històricament baix d'un 43,69%
  5. Pagament als proveïdors a 7 dies
  6. Superàvit, amb romanent positiu de 66.564,74 euros

La regla de la despesa, sabeu que actualment amb el pressupost prorrogat del govern és regim per la mateixa regla de la despesa que tenim vigent fins ara i que a pesar dels intents de l'actual govern per flexibilitzar-la no ha comptat amb el consens parlamentari necessari.
En aquest sentit esperem que el nou govern tinga la majoria necessària per poder flexibilitzar aquesta norma i que permeta que ajuntaments sanejats com el nostre, puguen destinar més recursos per fer front a les necessitats dels seus ciutadans.

Quina és la conseqüència?, haurem d'elaborar un pla econòmic financer.

Per tant tenim una situació pressupostària excepcional, amb superàvit, un superàvit ajustat, un pagament als proveïdors molt fluid, un endeutament que segueix sent històricament baix i amb un acompliment del voltant el 90% en gastos i ingressos corrents.

Per a més informació ací

© 2015 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball