Actualitat Notícies

Ajudes a les pimes i micropimes que exercisquen activitat comercial i artesana, per a les despeses ocasionades per la crisi de la Covid-19

DECRET 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19.
Ajudes a les pimes i micropimes que exercisquen activitat comercial i artesana, per a les despeses ocasionades per la crisi de la Covid-19

Aquest decret respon a la necessitat de donar una resposta urgent a l’excepcional situació del sector comercial ocasionada per la crisi de la Covid-19, que s’ha vist obligat a realitzar unes despeses en els establi-ments per a poder obrir, complint amb els requisits exigits per la legis-lació, amb l’adopció de mesures de protecció, distanciament i higiene per a garantir la seguretat de comerciants i clients, davant de la incertesa de la recuperació econòmica i la resposta de les persones consumidores. Per això, aquest decret considera subvencionables les despeses corrents realitzades en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l’impuls de la digitalitza-ció del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.

Import de les ajudes i tipus d'ajuda:

1. Les ajudes dirigides a les beneficiàries de l’article 5.1.a, regulades en l’article 2.1 subvencionaran:

a) El 50 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments comercials al detall exceptuats de la suspensió de l’obertura al públic per l’article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i les seues modificacions. S’estableix un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

b) El 75 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments comercials al detall afectats per la suspensió de l’obertura al públic per l’esmentat Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

c) El 100 % de les despeses corrents realitzades per establiments comercials al detall afectats per la suspensió de l’obertura al públic pel Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, situats als municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

2. Les ajudes dirigides a les beneficiàries de l’article 5.1.b, regulades en l’article 2.1 subvencionaran el 100 % de les despeses corrents realitzades, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant. 3. Les ajudes destinades a les beneficiàries de l’article 5.1.c, regulades en l’article 2.1 subvencionaran:

a) El 50 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments artesans exceptuats de la suspensió de l’obertura al públic per l’article 10 del Reial decret 463/2020, i les seues modificacions. S’estableix un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant

b) El 75 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments artesans afectats per la suspensió de l’obertura al públic per l’esmentat Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

c) El 100 % de les despeses corrents realitzades per establiments artesans afectats per la suspensió de l’obertura al públic pel Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, situats als municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

3. Les ajudes destinades a les beneficiàries de l’article 5.1.c, regulades en l’article 2.1 subvencionaran:

a) El 50 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments artesans exceptuats de la suspensió de l’obertura al públic per l’article 10 del Reial decret 463/2020, i les seues modificacions. S’estableix un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant

b) El 75 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments artesans afectats per la suspensió de l’obertura al públic per l’esmentat Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

c) El 100 % de les despeses corrents realitzades per establiments artesans afectats per la suspensió de l’obertura al públic pel Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, situats als municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant. 

4. Les ajudes dirigides a les beneficiàries de l’article 5.1.a, regulades en l’article 2.2 subvencionaran:

a) Avalem Comerç, la inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000,00 euros i l’ajuda serà del 50 % amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant i establiment.

b) En el cas de les inversions relacionades amb la Covid-19, la inversió aprovada no podrà ser inferior a 500,00 euros i l’ajuda serà del 70 % amb el límit de 2.000,00 euros per sol·licitant i establiment.

5. Quan els establiments de comerç al detall regulats en l’apartat anterior estiguen situats en municipis de la Comunitat Valenciana de menys de mil habitants podran accedir a les següents ajudes:

a) Avalem Comerç Rural, la subvenció serà del 60 %, amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant i establiment.

b) En el cas de les inversions relacionades amb la Covid-19, l’ajuda serà del 100 %, amb el límit de 2.000,00 euros per sol·licitant i establiment.

6. Les ajudes destinades a les beneficiàries de l’article 5.1.b, regulades en l’article 2.4, podran accedir a les següents ajudes:

a) Avalem Mercats, la inversió aprovada no podrà ser inferior a 1.000,00 euros, i l’ajuda serà del 50 %, amb el límit de 5.000 euros per beneficiària.

b) En les inversions relacionades amb la Covid-19, l’ajuda serà del 100 %, amb un límit de 2.000,00 euros per beneficiària.

7. Per a les beneficiàries de l’article 5.1.c, les ajudes regulades en l’article 2.5:

a) La inversió aprovada no podrà ser inferior a 500,00 euros i l’ajuda serà del 70 % amb el límit de 2.000,00 euros per sol·licitant i establiment.

b) En el cas d’artesans situats en municipis de la Comunitat Valenciana de menys de mil habitants l’ajuda serà del 100 %, amb el límit de 2.000,00 euros per sol·licitant i establiment.

 8. No serà subvencionable l’IVA satisfet en l’adquisició de béns i serveis.

Text íntegre

Bases

Ajudes per al comerç i l'artesania

 

© 2015 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball