Actualitat Notícies

Ajudes PARÈNTESIS a Alcoi per als sectors més afectats per la pandèmia.

Aquestes ajudes estan destinades als municipis de la Comunitat Valenciana per a escometre actuacions encaminades a pal·liar les conseqüències de la pandèmia sobre els sectors productius relacionats en l’annex II del present decret llei.
Ajudes PARÈNTESIS a Alcoi per als sectors més afectats per la pandèmia.

Correspon la tramitació i la gestió del Pla Resistir a l’Administració Local.

Primerament requerirà de la presentació, en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest decret llei (27/01/2021), de resolució o acord de l’òrgan municipal competent d’adhesió al programa.

Seguidament, establir un règim d’ajudes, que complisquen les següents condicions:

1. Estar dirigides directament a persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores, de les activitats enumerades en l’Annex II d’aquest decret llei.

2. Distribuir les ajudes entre persones treballadores autònomes i microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores dels sectors indicats,

3. Les ajudes han de dirigir-se a cobrir despeses corrents de l’activitat realitzada per les persones treballadores autònomes i les microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores.

Aquestes despeses podran haver-se realitzat des d’abril de 2020 i hauran de ser justificades per les persones treballadores autònomes i les microempreses.

4. Si, en aplicar les ajudes, el municipi tinguera un excedent de recursos sense utilitzar en aquests sectors més afectats, podrà dedicar aquest excedent a complementar proporcionalment les ajudes resoltes o dedicar-les a altres activitats també afectades per la pandèmia i que no hagen sigut contemplades específicament en els sectors definits en l’annex II.

L’import assignat pel Pla Resistir per al municipi d’Alcoi es de 1.444.223,00€, i s’ha distribuït,

atenent els següents criteris:

1) una quantitat fixa de 2.000 € per cada persona treballadora autònoma o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores en els sectors identificats en l’Annex II.

2) una quantitat fixa de 200 € per persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 d’aquestes microempreses i persones treballadores autònomes en els sectors identificats en l’annex II.

Més Informació;

DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

Annex II

Annexe – Llista d’activitats

 

© 2021 - Ajuntament d'Alcoi - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball